Счетоводни услуги – Оферта за счетоводно обслужване

Предлагаме пълен спектър от счетоводни услуги в София. Изготвяме индивидуални оферти за счетоводно обслужване за цялата страна.

счетоводни услуги

Счетоводни Услуги

 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи;
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС;
 • Обработване на касови и банкови разплащания;
 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри съгласно действащото законодателство;
 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици;
 • Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на амортизации;
 • Съставяне на годишни счетоводни отчети;
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии;
 • Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи;
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби;
 • Справката-декларация по ЗДДС и подаването й по електронен път;
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП;
 • Отчитане на материалните запаси;
 • Следене на складова наличност;
 • Консултации по счетоводни въпроси;
 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
 • Индивидуална оферта за счетоводно обслужване

Свържи се с „Global Consulting“ на 0898 53 70 65!

счетоводни услуги

Счетоводство за тъговия на дребно

Счетоводството на търговците на дребно има редица особености и изисква компетентен професионалист, който да синхронизира дейността на магазина с нормативната уредба. „Global Consulting разполага с експертизата, опита и ресурсите, за да осигури на Вашия бизнес успешно развитие.

Ефективната система за организация на счетоводната отчетност играе важна роля за безпроблемното функциониране на всяка една фирма, но в сферата на търговията на дребно тя е ключова, тъй като оборотът на материалните запаси на един магазин е много по-голям, отколкото в други браншове, обемът на продажбите също е трудно предвидим.

счетоводни услуги
За да осигури на своите клиенти спокойствие за финансовите аспекти на бизнеса им и база за растеж, екипът на „Global Consulting“ прилага индивидуален подход и съобразява воденето на счетоводството със спецификите на конкретната търговска дейност. 

За да получите Вашата индивидуална оферта за счетоводно обслужване, направете запитване!

счетоводни услуги

Счетоводство за тъговия на едро

С наша помощ решенията, които собствениците на бизнес в сферата на търговията на едро трябва да вземат във връзка с управлението на растежа и печалбите на компанията си, ще бъдат по-ефективни и съобразени с актуалните нормативни изисквания.

Ето част от услугите, които „Global Consulting“  предоставя на търговците на едро:

 • Анализ на паричните средства и предложения за увеличаване на паричните потоци;
 • Обсъждане актуални въпроси и тенденции, за да се преборите с конкуренцията;
 • Предложения за пестене на данъци;
 • Съдействие при работа с персонала, помощ за поддържане на ключови служители;
 • Месечна финансова отчетност;
 • Съдействие при създаване на стратегии за постигане на конкретни цели;
 • Изготвяне на прогнози и предвиждания за нови и съществуващи структури, за по-ефективни и информирани решения;
 • Съдействие и текущо наблюдение на структурата на вашия бизнес с цел да се максимизира печалбата;

счетоводни услуги

Счетоводство на производствени предприятия

счетоводни услуги
От съществено значение в производственото предприятие е правилното формиране на себестойността на произвежданата продукция. За целта трябва да се вземат предвид видовете разходи за производство (преки и непреки), както и разпределянето им. Част от разходите се включват в себестойността на произведената продукция, а други се отнасят за административни цели. „Global Consulting“ ще ви предложи индивидуална аналитична отчетност, съобразена с конкретните особености на вашия бизнес и произвежданата продукция.

Наред с обективното определяне на себестойността, важен елемент от организацията на отчетността е заприхождаването и изписването на готовата продукция, както и всички съпътстващи производството елементи като брак, незавършено производство и т.н.

Експертите на „Global Consulting“ имат над 30-годишен опит. Предлагаме създаването на оферта за счетоводното обслужване на производствени предприятия. Това ни позволява да гарантираме на ръководителите на бизнеса постигането на оптимални резултати, изразени в реално минимизиране на разходите по производството и данъчното облагане на дейността.

Ние сме отдадени за вашият успех!

26 години професионален опит

elitsa.mladenova@elconsultbg.com.com

(+359) 898 53 70 65

Гр. София, жк. „Надежда“, блок 321, вход „Б“, партер

Направете запитване

Свържете се с нас!