Distribution

 

 

Финансите могат да се определят като изкуството и науката за управление на парите. На практика всички лица и организации печелят или набират пари и ги харчат или инвестират.

регистрация на фирма софия

 Финансите се занимават с процесите, институциите, пазарите и инструментите, които участват в прехвърлянето на парични средства между отделните лица, бизнеса и правителствата. 

Счетоводна кантора

С други думи, финансите могат да се определят като управление на паричните потоци в дадена организация, независимо дали става въпрос за корпорация, училище, банка или държавна агенция. Финансите се занимават с действителните парични потоци, както и с всякакви претенции към парите. 

 

Финансите се смятат за жизнената сила на стопанската единица. Тази функция включва планирането, снабдяването и ефективното използване на средствата на предприятието.

 

Счетоводството е методично или точно записване, отчитане и оценка на финансовите сделки и транзакции на предприятието. Счетоводството включва и изготвянето на отчети или декларации относно активите, пасивите и резултатите от операциите на предприятието.

 

Връзка между финансите и счетоводството

Финансите са свързани със счетоводството, тъй като финансовото счетоводство е един от клоновете на счетоводството. Счетоводството е свързано с осчетоводяването на историческите транзакции на дадена организация и води до изготвянето на финансовото състояние на дружеството, като посочва какви активи и какви пасиви притежава предприятието към деня, в който приключва съответният период, например година, т.е. баланс.

счетоводни услуги софия цени

Финансовото състояние се определя от счетоводните документи (т.е. баланс, отчет за приходите и разходите). Сметката съхранява данни за приходите, разходите, активите и пасивите на организацията и чрез оценяване на тези транзакции финансите вземат решение за инвестиране, например къде да се инвестира? Колко средства да се инвестират? и т.н. Накратко можем да кажем, че там, където счетоводството завършва с воденето на записите, финансите започват работа, като ги оценяват.

 

Финансите са свързани със счетоводството. Счетоводният процес произвежда една от основните суровини, необходими за вземането на финансови решения – финансовите данни. Счетоводството е инструмент за обработка само на финансовите аспекти на бизнес операциите.

 

 То е насочено само към финансовите цели на бизнеса, защото те са измерими в скалата на паричните стойности. Разграничението между финансовия мениджмънт и управленското счетоводство е семантично, но пропастта между тях бързо се затваря. Финансовият мениджмънт обаче има по-широко значение на планиране и контрол на всички дейности с финансови средства, докато управленското счетоводство първоначално означава вътрешно управление на финансите. Счетоводителят посвещава вниманието си на събирането и представянето на финансови данни. 

 

Финансовият служител оценява отчетите на счетоводителя, разработва допълнителни данни и стига до решения въз основа на своя анализ. Всъщност доброто финансово управление е въпрос на добро счетоводство.

счетоводство на фирма

Счетоводството и финансите са много важна функция на всеки бизнес, както за институции със стопанска цел, така и за институции с нестопанска цел. То предоставя възможност на предприятието да анализира своите операции по отношение на това, което притежава, какво постъпва и какво излиза.

Каква е разликата между счетоводство и бизнес финанси?

Някои хора използват термините „счетоводство“ и „финанси“ като взаимозаменяеми. Двете думи обаче се отнасят до напълно различни дисциплини. Изучаването на разликите между тях може да ви помогне да говорите по-интелигентно по двете теми.
Кратко въведение в счетоводството
Най-просто казано, смисълът на счетоводството е да регистрира финансовите транзакции на даден бизнес. В по-широк смисъл то включва също така сортиране, съхраняване, извличане, обобщаване и представяне на тази информация. Основната цел е да се наблюдават и изпълняват определени ежедневни финансови дейности, което включва седем важни функции:

Цени

Задължения и вземания

 • Заплати и почивки
 • Управление на разходите за материални запаси
 • Събиране на пари в брой и водене на записи за транзакции
 • Бюджетиране
 • Финансови отчети и доклади
 • Съответствие с нормативните изисквания и финансов контрол

Кратък преглед на бизнес финансите

Счетоводството и бизнес финансите са взаимосвързани, но фокусът им е доста различен. Бизнес финансите се занимават с цялостното натрупване и управление на средства. Анализът, планирането и контролът са ключови компоненти, които допринасят за вземането на решения. Те насочват ръководството на бизнеса към максимизиране на рентабилността и минимизиране на риска. Прогнозирането, бюджетирането и планирането на печалбата също са от съществено значение за бизнес финансите. Други често срещани финансови задачи включват анализ на съотношенията, който дава представа за цялостното състояние на фирмата:

Ликвидност: текущи активи ÷ текущи задължения

 • Обръщаемост на вземанията: общите продажби на кредит ÷ средното салдо на AR
 • Оборот на стоковите запаси: себестойност на продадените стоки ÷ средна стойност на стоковите запаси
 • Обръщаемост на общите активи: общите продажби ÷ общите активи
 • Възвръщаемост на собствения капитал: нетна печалба ÷ акции в обращение
 • Оборот на активите: продажби ÷ общи активи
Други важни съотношения, които финансовите анализатори разглеждат, включват съотношението дълг-активи и дълга като процент от общата капитализация. Тези съотношения, както и данните и отчетите, предоставени от счетоводния отдел на фирмата, предоставят информацията, необходима за краткосрочно и дългосрочно планиране – функции, които попадат в сферата на бизнес финансите.
Свържете се с нас!