Данъчните проверки са едно от производствата, посредством които НАП осъществява данъчно-осигурителен контрол. Тя включва съвкупност от действия, които органите по приходите извършват. В резултат на тези действия се разбира дали конкретно данъчно задължено лице спазва данъчното или осигурителното законодателство на Република България.

 

С помощта на данъчните проверки се установяват определени факти и обстоятелства. Например дали дадено физическо лице или фирма е внасяло в определените от закона срокове своите задължителни осигурителни вноски и данъчните задължения. Данъчните проверки НЕ установяват посочените задължения на проверяваното лице, а единствено отчитат фактите.

 

Данъчни проверки | Ревизията представлява процедура, чиято основна цел се свързва с данъчна проверка. По време на извършването ѝ се проследява дали дадено лице е декларирало правилно реализираните от него доходи. Ако по време на ревизията се установят несъответствия, лицето има 14 дневен срок, в който да заплати задълженията. В противен случай подлежи на глоби и санкции. Продължете да четете, за да разберете какви са максималните суми, които може да се наложи да платите, ако се открие несъответствие.

 

Кого могат да проверят НАП?

 • Данъчните извършват проверки на обекти, в които се реализира стопанска дейност или нейното управление. Тези обекти могат да бъдат:
 • Заведения за обществено хранене;
 • Места за отдих и настаняване- хотели, мотели, къщи за гости, паркинги;
 • Зали за хазартни игри; Обменни бюра;
 • Магазини за хранителни или нехранителни продукти и др.;
 • Газстанции, бензиностанции, метанстанциии др.;
 • Строителни обекти, производствени помещения, складове, офиси, кантори и др.;
 • Медицински центрове- зъболекарски и лекарски кабинети, естетични центрове;
 • Други места, в които се реализира стопанска дейност или управление на стопанска дейност.

Кога могат да ви проверят?

 

През последните няколко години НАП използва многообразие от механизми (включително и автоматизирани), които не само следят, но и могат да „засичат“ несъответствията в декларираните приходи от задължените лица. В резултат при установяване на разминавания много е вероятно да бъде направена ревизия.

Данъчните проверки и ревизии често се извършват и при реализирания от НАП данъчен контрол върху свързано лице. То може да бъде Ваш клиент, партньор или контрагент. 

 

Ето още два случаи, в които  НАП решава да направи данъчна проверка и ревизия:

 • по подаден от трето лице сигнал;
 • на случаен принцип. 

 

Какво ви трябва при ревизия?

По време на данъчните проверки и ревизии проверяваните лица трябва да:

 • предоставят на проверяващите органи документи и книжа с данни, сведения или други носители на информация, отнасящи се до обстоятелствата и фактите, които подлежат за установяване по конкретното производство;
 • дадат сведения кои са лицата, общинските или държавни органи, при които се намират тези данни и информация;
 • посочат лицата, които използват архиви, информационни продукти или системи. Съгл. чл. 38, ал. 3 от ДОПК тези лица са длъжни да съхраняват и данните, които са създадени или получени в електронен вид. Това трябва да се извършва независимо от факта, че тази информация се съхранява и на друг носител. При извършване на данъчни проверки и ревизии проверяваните лица трябва да представят посочените данни при поискване от органите на НАП.

При възникване на ситуация, в която  проверяваното лице отказва да осигури достъп до подлежащия за контрол обект или не даде съгласие да представи носители на информация и всичката необходима документация, екипът на НАП имат право да поискат съдействие от органите на МВР. Това включва следните процеси като претърсване и изземване съгласно разпоредбите, описани в Наказателно-процесуалния кодекс.

 

Какви са санкциите

Данъчни проверки | В края на 2020 год. депутатите внесоха изменение в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, която влезе в сила от 01.01.2021 год. Новият закон налага драстични глоби за лицата, които укриват доходи от чужбина. Ако при направена данъчна проверка се докаже, че дадено лице не е внесло данък или е внесло в по-малък размер съгласно разпоредбите на  ЗКПО или ЗДФЛ, допустимият размер на санкцията е до 5% от невнесения налог. Тази сума не може да надвишава 15 000 лв. Ако се установи повторно нарушение глобата се удвоява до 10% от невнесения налог, но не повече от 30 000 лв.

Силно Ви препоръчваме при възникването на данъчна проверка или ревизия да се обърнете към надеждна счетоводна кантора. Освен в счетоводни услуги ние от Global consulting сме специализирани и в извършването на данъчни консултации.  

 

Не чакайте последния момент. Обадете ни се още сега, за да обсъдим как бихме могли да помогнем в намаляването на данъчната тежест за Вашия бизнес.

 

Свържете се с нас!