Годишното счетоводно приключване трябва да се прави от всяко предприятие. Изготвянето на годишния финансов отчет се извършва от счетоводния екип на компанията или от специализирана счетоводна къща. 

Основната цел на този процес е  анализ на разликите между планираните и реализираните резултати за изминалата календарна и финансова година. При откриване на несъответствия се извършват корекции.  В резултат на посочените действия предприятието начертава бъдещи планове за развитие на икономическата си дейност. 

В тази статия сме ви подготвили всичко, което трябва да знаете за етапите на годишното счетоводно приключване. Но преди да преминем към тях, нека първо разгледаме в детайли този така важен процес.

 

Какво представлява годишното счетоводно приключване на предприятията?

Годишното счетоводно приключване се определя като специфичен и сложен процес, който включва обобщаване на дейността на дадена компания за период от една фискална година. Съгласно законовите разпоредби на българското законодателство годишно счетоводно приключване трябва да съвпада със завършването на съответната календарна година. 

Какви действия включва този процес?

  • Приключване на приходните и разходните сметки на предприятието;
  • Изготвянето на годишния финансов отчет, в това число Баланс, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци на компанията, Отчет за приходи и разходи;
  • Създаване на Общ отчет за оборотния капитал и  Отчет за аналитичните сметки на предприятието. 

 

Сега когато вече сте наясно с основните положения на годишното счетоводно приключване е време да преминем към неговите етапи.

Етап 1: Предварителна подготовка

Създаването  на годишните отчети на предприятието се свързва с изключителен обем работа. Ето защо от важно значение е счетоводният екип на дружеството или наетата от него счетоводна къща да започне годишното приключване навреме. 

Тази предварителна подготовка е добре да започне поне месец преди края на отчетната календарна година. Тя се прави задължително от счетоводител, който има право да вписва данните в счетоводните книги. Главната цел на тази предварителна подготовка е да се събере на лице цялата информация, която е необходима за изготвянето на отчетите на дружеството. Това число включва и документи като договори, фактури, товарителници, извлечения от банката и т.н. 

 

Етап 2: Анализ на счетоводни сметки

По време на този етап счетоводителят извършва преглед на покупките и/или продажбите, направени от фирмата през отчетния фискален период.  Анализът включва и преглед на периодичните разходи за абонаменти (ток, интернет и т.н.), разходи за наем и др. Тези действия улесняват дружествата в проследяването и отчитането на финансовата си дейност.

Етап 3: Извършване на инвентаризация на активи и пасиви

Друга важна процедура по време на годишното счетоводно приключване е инвентаризацията на активи и пасиви на дружеството. Чрез извършването на този процес се потвърждава, че описаните в счетоводните книги на предприятието активи и пасиви, съществуват действително.

Процедурата по инвентаризация дава гаранция за пълнотата на счетоводните записи. Добре извършената инвентаризация на активи и пасиви предоставя ясна и точна информация за финансовото състояние на компанията, извършваните от нея стопански операции и бъдещите ѝ перспективи за развитие. От тук става ясно, че процедурата по инвентаризация е инструмент от изключително значение за ефективно управление на бизнеса.

 

Етап 4: Приключване на счетоводните сметки

Процесът по приключването на счетоводните сметки включва на първо място извършване на анализ на началните салда, дебитните и кредитните обороти. На база тази информация счетоводната къща изготвя за предприятието оборотна ведомост. 

Извършеният анализ позволява на фирмата да определи дали през отчетната календарна година е реализирана печалба или загуба. Процедурата по приключването на счетоводните сметки предоставя и важна информация и данни за целите на бъдещото планиране и бюджетиране.

 

Етап 5: Финален етап на годишното счетоводно приключване 

Ето че стигнахме и до финалния етап на годишното счетоводно приключване, който приключва със съставянето на годишен финансов отчет.  Този важен документ съдържа информация за всички финансите на дружеството- в това число приходи, разходи, сума на активите. 

Годишният финансов отчет задължително се съставя от главния счетоводител на предприятието или от наетата счетоводна къща. След изготвянето му той задължително трябва да бъде подписан от ръководителя на дружеството и да бъде подпечатан с печата на фирмата. 

Една от функциите на годишния финансов отчет е да информира акционерите и останалите заинтересовани страни за финансовото състояние на компанията. Този отчет играе важна роля и при вземането на информирано решение за извършване на бъдещи инвестициите и/или разходите. 

 

Свържете се с нас!