В тази страница Ви представяме резюмета и извадки от основните данъчни закони и кодекси регламентиращи облагането на физическите и юридически лица. Режимът на данъчно облагане в Република България се представя в две основни категории:

Преки данъци:

Корпоративен данък
Данък върху доходите на физическите лица
Местни данъци и такси

Косвени данъци:

Данък върху добавената стойност
Акцизи
Мита

Допълнително представяме извадки от следите закони и кодекси, които са свързани неразривно с нашата пряка работа и специализация:

Закон за счетоводството

Закон за независимия финансов одит

Търговски закон

Кодекс на труда

Данъчно – осигурителен процесуален кодекс

Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Съгласно ЗКПО местните юридически лица подлежат на облагане по отношение на всичките си печалби и доходи, независимо къде са реализирани. Чуждестранните юридически лица се облагат с корпоративен данък само за стопанската си дейност в България и доходи с източник в Р България.

Годишната облагаема печалба се декларира не по-късно от 31 март на следваща календарна година.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Съгласно ЗДДФЛ данъчно задължени са местните и чуждестранните физически лица, както и някои местни юридически лица, изчерпателно посочени в закона.

За местни лица се считат, без оглед на тяхното гражданство, лицата които пребивават в България повече от 183 дни през всеки 365-дневен период.

Местните физически лица са данъчно задължени за доходи от източници в България и от чужбина. .Чуждестранните физически лица са данъчно задължени само за доходи от източници в България.

Годишната облагаема основа се формира като се сумират всички облагаеми доходи, получени през календарната година.

Закон за местните данъци и такси

Местните данъци се заплащат на общинската администрация по съответната сметка и покриват:

• данък върху недвижимите имоти – данъкът се определя върху данъчната оценка;
• данък върху наследствата – данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник;
• данък върху даренията – основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето;
• данък при възмездно придобиване на имущество;
• данък върху превозните средства –

Общинските съвети определят размера на местните такси.

Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Данъчно задължените лица, за което не са налице условията за задължителна регистрация имат право на доброволна регистрация.

Ние предлагаме Акредитирано представителство по ЗДДС.

Регистрираните по този закон лица може да упражнят правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

Можем да сме Ви полезни при регистрация и дерегистрация по този закон.

Ако имате въпроси по тези закони и кодекси може да се свържете с нас. Ние ще се постараем да Ви помогнем.

счетоводство за дропшипинг търговци софия
Свържете се с нас!