Все по-голяма популярност през годините доби работата като фрийлансър (freelancer). Как точно този вид работа е уредена в България и какво е необходимо да направите, за да почнете да работите като фрийлансър, ние от Global Consulting ще обясним по-долу. В началото има редица бюрократични стъпки, които следва да преминете, за да упражнявате дейността законосъобразно.

Какво е свободна професия (фрийлансър/ freelancer)?

За да упражнявате свободна професия, трябва да отговаряте на следните условия кумулативно:

 • осъществявате професионална дейност за своя сметка;
 • не сте регистрирани като еднолично търговци;
 • сте самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Такива лица са например,одитори, експерти към съда и прокуратурата, лицензирани оценители, медицински специалисти, преводачи, инженери, архитекти, дейци на културата, образованието, науката и изкуството, технически ръководители, адвокати и др.

За да можете да упражнявате свободна професия, е необходимо да се регистрирате като такова. Регистрацията преминава през няколко етапа.

фрийлансър

Регистрация в Регистър БУЛСТАТ за фрийлансър

В 7 дневен срок от започването на дейността е необходимо да се регистрирате в Регистър БУЛСТАТ. Това се извършва в Агенцията по вписванията и можете да го направите лично или чрез упълномощен представител.

Необходимите документи са следните:

 • лична карта;
 • заявление за регистрация на лице, упражняващо свободна професия;
 • документи, доказващи необходимата квалификация за извършване на дейността (диплома, сертификат и др.);
 • декларация за истинността на заявените обстоятелства;
 • документ за платена държавна такса в размер на 10 лв.

След успешна регистрация получавате единен идентификационен код (ЕИК), който съвпада с Вашето ЕГН.

Регистрация в НАП за фрийлансър

Регистрацията в НАП става след регистрацията в БУЛСТАТ. В същия 7-дневен срок сте длъжни да се регистрирате като самоосигуряващо се лице в компетентната териториална дирекция на НАП. Подаването на документите може да се извърши на място, с електронен подпис на страницата на НАП или с ПИК, издаван безплатно от НАП.

Необходимите документи са следните:

 • лична карта;
 • документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;
 • декларацияза регистрация на самоосигуряващо се лице.

Осигурителна книжка

Ако нямате осигурителна книжка, трябва да издадете такава в НОИ. Необходимите документи са:

 • лична карта;
 • документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;
 • потвърждение от НАП за регистрация като самоосигуряващо се лице.

За кои осигурени социални рискове можете да се осигурявате като фрийлансър?

Задължително е да правите осигурителни вноски за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Задължителни са и вноските за здравно осигуряване.

фрийлансър
По свое желание можете да се осигурявате за майчинство и общо заболяване. Този вид осигуровки ви дават право да ползвате обезщетение за временна нетрудоспособност – т.н. болничен.

Как и кога правите осигурителните вноски?

Когато подавате декларацията за регистрация в НАП, Вие сами избирате какъв да бъде месечният осигурителен доход, върху който да плащате осигурителни вноски.

 • След регистрацията, всеки месец до 25-то число на месеца, последващ месеца за който се отнасят, вие имате задължение да декларирате и платите дължимите осигуровки върху избрания от Вас доход (Декларация образец №1).
 • Подлежите на осигуряване, само когато упражнявате дейност. В периодите, за които нямате дейност, за да не плащате осигуровки, подавате отново в НАП същата декларация, но този път за прекъсване на дейността.
 • С Годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се прави изравняване на дължимите осигуровки и данъка спрямо реализирания облагаем доход през съответната година (Декларация образец №6).

Какви данъци трябва да плаща един фрийлансър?

Данъчното облагане зависи от вида на дейността, която упражнявате.

 • Ако упражнявате патентна дейност, преди започване на дейността трябва да подадете Декларация за патент по чл. 61 от Закона за местните данъци и такси в съответната община. Такава Декларация се подава също така и до 31 януари на всяка последваща година.
 • Когато дейността не е патентна, се дължат данъци по ЗДДФЛ. Тогава за първите три тримесечия на годината до края на месеца, последващ месеците, за които се отнася се подава Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, с която се декларира и плаща авансов данък върху реално придобития доход през съответното тримесечие.

Регистрация по Закона за ДДС

В общия случай регистрация по ЗДДС се прави при достигане на облагаем доход в размер на 50 000 лв. за предходни 12 месеца. Това е регистрацията по чл. 100 от ЗДДС.
Специфичен случай на регистрация по ЗДДС е когато специалист на свободна практика работи и предоставя услуги на данъчно задължени лица в ЕС. Това е регистрацията по чл. 97 а от ЗДДС. Задължение за подаване на заявление за регистрация по чл. 97 а от ЗДДС възниква в срок не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът е изискуем.

Препоръчително е да обмислите дали ще ползвате счетоводител, който да подава месечните осигурителните декларации и данъчната декларация. Ако сте регистрирани по ЗДДС ще е необходимо да подавате и месечна декларация по ЗДДС.

Накрая, но не на последно място, всяко едно нарушение на горните срокове или неизпълнение на предвидения ред за упражняване на свободна професия, както и неподаване на данъчно-осигурителна декларация в срок, ще доведе до санкция в зависимост от нарушението.

Настоящата новина служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични изисквания на законодателство. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните погоре въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате.

Свържете се с нас!