С наближаването на 1 юли 2021 г., когато влизат в сила нови правила относно декларирането и плащането на ДДС при електронна търговия в ЕС, въпросите за това кого касаят промените и как да се подготвят онлайн търговците за тях са все по-актуални. В помощ на B2C бизнесите, извършващи търговска дейност на европейския пазар чрез различни дигитални канали, от НАП организираха няколко обучителни семинара (Q&A видео във връзка с тях е достъпно в YouTube канала на приходната агенция) и публикуваха в интернет страницата си специална рубрика по темата. 

Систематизирахме по-важната информация относно ДДС правилата при електронна търговия в ЕС от 1 юли и я предлагаме на вашето внимание в блога на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС.

ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯТ НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ И КАКВО ТОЧНО СЕ ПРОМЕНЯ ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г.?

Ако попадате в някоя от изброените по-долу групи, то вие ще трябва да се съобразите с новите регламенти в нормативната уредба за ДДС.

Онлайн търговци

Две са основните изменения в областта на ДДС, отнасящи се до бизнесите, извършващи електронна търговия в ЕС: 

 • Нов праг за дистанционни продажби на стоки в други държави членки, общ за целия Европейски съюз (праговете от 35 000 евро или 100 000 евро, в зависимост от държавата членка ще бъдат премахнати и заменени с нов праг от 10 000 евро). Какво означава на практика това? Съгласно разпоредбите, ако продажбите ви не надхвърлят цитирания праг, то можете да продължите да прилагат националните правила за ДДС (включително схемата за освобождаване за МСП) по отношение на трансгранични продажби. В случай, че сте надхвърлили прага от 10 000 евро, то ще подлежите на облагане с ДДС в държавата членка, в която се намират купувачите ви. В този случай ще можете да се регистрирате за Режима за обслужване на едно гише (OSS), където да декларирате и плащате ДДС, дължим в други държави членки.
 • Прекратяване на освобождаването от ДДС при внос

Премахва се освобождаването от ДДС на вноса на стоки на стойност, ненадвишаваща 22 евро.Така всички стоки, внасяни в ЕС, ще подлежат на облагане с ДДС.

Новост е създаденият за декларирането и плащането на ДДС за дистанционните продажби на стоки, внасяни в ЕС на стойност, ненадвишаваща 150 евро Режим за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS).Ако вие, като онлайн търговец, се регистрирате по въпросния режим, то вашите клиенти ще заплатят цена, която ще бъде крайна, с включен ДДС, без скрити такси и начисления. В противен случай ДДС при внос на стоки в ЕС остава дължим от клиента и пощенските оператори или куриерите могат да начисляват допълнителна такса за освобождаване на пратката, за да събират този ДДС и да извършват необходимите формалности при вноса на стоки. 

Изводът, който лесно може да се направи, е че ако внасяте стоки с цел дистанционна продажба в ЕС, и не искате да рискувате загуба на клиенти, които са свикнали да заплащат за покупките си цена с ДДС, то регистрацията по IOSS е препоръчителна.

При регистрация по новите режими потърсете експерти, които ще ви окажат съдействие както чисто технически, така и с компетентна консултация относно всички възникнали въпроси, касаещи прилагането на новата нормативна уредба в областта на ДДС.

Онлайн електронни интерфейси 

От 1 юли 2021 г. електронните платформи за търговия ще бъдат третирани по нов начин за целите на ДДС в ЕС. Ако бизнесът ви представлява електронен интерфейс за продажба на стоки, то съгласно новите правила вие може да бъдете третирани като „считани за доставчици субекти“ и за вас да възникнат определени задължения за водене на документация.

Без да навлизаме в подробности, „считани за доставчици субекти“ ще бъдат онлайн търговските платформи когато служат за дистанционни продажби на стоки, внесени в ЕС, на стойност, ненадвишаваща 150 евро; и/или доставки на стоки за клиенти в ЕС, независимо от тяхната стойност, когато основният доставчик/продавач не е установен в ЕС (обхванати са както доставките на вътрешния пазар, така и дистанционните продажби в рамките на ЕС). 

За деклариране и плащане на ДДС електронните интерфейси ще могат да се регистрират по новите режими One Stop Shop/OSS и Import One Stop Shop/IOSS. Платформата няма да бъде считана за доставчик субект за следните транзакции:

 • Стоки в пратки, чиято стойност надвишава 150 евро, внесени в ЕС, независимо от това къде е установен действителният доставчик/продавач;
 • Стоки, доставени на клиенти в ЕС, независимо от тяхната стойност, в случай че основният доставчик/продавач е установен в ЕС.

Какво означава новото третиране на електронните платформи за търговия на практика? 

Съгласно цитираните разпоредби, за целите на ДДС електронният интерфейс се третира като действителния доставчик на стоките и ще бъде задължен по ДДС за тези продажби. 

Важно! Документацията за сделките през онлайн платформите ще трябва да бъде съхранявана по определен ред, независимо дали интерфейсите стават „считани за доставчици субекти“, или не. Тази документация следва да се съхранява в продължение на 10 години, и да се предоставя по електронен път при поискване от държава/и членка/и.

ОБОБЩЕНО ЗА ПРОМЕНИТЕ В ДДС ПРИ ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В ЕС ОТ 1 ЮЛИ

 • Премахва се съществуващият праг за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и се заменя от нов праг за ЕС от 10 000 EUR;
 • Отпада освобождаването от ДДС при внос на малки пратки до 22 EUR се и ще бъде създаден нов специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави, със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, който се нарича „обслужване на едно гише при внос (IOSS)“
 • Ако електронен интерфейс (пазар, платформа и др.) улеснява вътреобщностни дистанционни продажби на стоки от неустановен в ЕС продавач на купувач в ЕС или дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави от продавач, независимо къде е установен, на купувач в ЕС, електронният интерфейс се счита за продавач и носи отговорност за плащането на ДДС.
 • За предприятията, улесняващи доставките на стоки и услуги чрез използването на електронен интерфейс, включително когато електронният интерфейс не е считан за доставчик, ще бъдат въведени нови изисквания за водене на регистри;
 • В случай че не се използва режимът IOSS, ще бъдат въведени мерки за опростяване на дистанционните продажби на стоки, внасяни под формата на пратки със стойност, ненадвишаваща 150 EUR (специален режим за пощенските оператори, който не е разгледан в статията и ще бъде предмет на анализ в предстояща публикация на страниците на информационния ни сайт news.inbalance.bg).

Смятате, че информацията по-горе е полезна? Споделете във вашата социална мрежа.

С наближаването на 1 юли 2021 г., когато влизат в сила нови правила относно декларирането и плащането на ДДС при електронна търговия в ЕС, въпросите за това кого касаят промените и как да се подготвят онлайн търговците за тях са все по-актуални. В помощ на B2C бизнесите, извършващи търговска дейност на европейския пазар чрез различни дигитални канали, от НАП организираха няколко обучителни семинара (Q&A видео във връзка с тях е достъпно в YouTube канала на приходната агенция) и публикуваха в интернет страницата си специална рубрика по темата. 

Систематизирахме по-важната информация относно ДДС правилата при електронна търговия в ЕС от 1 юли и я предлагаме на вашето внимание в блога на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС.

ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯТ НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ И КАКВО ТОЧНО СЕ ПРОМЕНЯ ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г.?

Ако попадате в някоя от изброените по-долу групи, то вие ще трябва да се съобразите с новите регламенти в нормативната уредба за ДДС.

Онлайн търговци

Две са основните изменения в областта на ДДС, отнасящи се до бизнесите, извършващи електронна търговия в ЕС: 

 • Нов праг за дистанционни продажби на стоки в други държави членки, общ за целия Европейски съюз (праговете от 35 000 евро или 100 000 евро, в зависимост от държавата членка ще бъдат премахнати и заменени с нов праг от 10 000 евро). Какво означава на практика това? Съгласно разпоредбите, ако продажбите ви не надхвърлят цитирания праг, то можете да продължите да прилагат националните правила за ДДС (включително схемата за освобождаване за МСП) по отношение на трансгранични продажби. В случай, че сте надхвърлили прага от 10 000 евро, то ще подлежите на облагане с ДДС в държавата членка, в която се намират купувачите ви. В този случай ще можете да се регистрирате за Режима за обслужване на едно гише (OSS), където да декларирате и плащате ДДС, дължим в други държави членки.
 • Прекратяване на освобождаването от ДДС при внос

Премахва се освобождаването от ДДС на вноса на стоки на стойност, ненадвишаваща 22 евро.Така всички стоки, внасяни в ЕС, ще подлежат на облагане с ДДС.

Новост е създаденият за декларирането и плащането на ДДС за дистанционните продажби на стоки, внасяни в ЕС на стойност, ненадвишаваща 150 евро Режим за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS).Ако вие, като онлайн търговец, се регистрирате по въпросния режим, то вашите клиенти ще заплатят цена, която ще бъде крайна, с включен ДДС, без скрити такси и начисления. В противен случай ДДС при внос на стоки в ЕС остава дължим от клиента и пощенските оператори или куриерите могат да начисляват допълнителна такса за освобождаване на пратката, за да събират този ДДС и да извършват необходимите формалности при вноса на стоки. 

Изводът, който лесно може да се направи, е че ако внасяте стоки с цел дистанционна продажба в ЕС, и не искате да рискувате загуба на клиенти, които са свикнали да заплащат за покупките си цена с ДДС, то регистрацията по IOSS е препоръчителна.

При регистрация по новите режими потърсете експерти, които ще ви окажат съдействие както чисто технически, така и с компетентна консултация относно всички възникнали въпроси, касаещи прилагането на новата нормативна уредба в областта на ДДС.

Онлайн електронни интерфейси 

От 1 юли 2021 г. електронните платформи за търговия ще бъдат третирани по нов начин за целите на ДДС в ЕС. Ако бизнесът ви представлява електронен интерфейс за продажба на стоки, то съгласно новите правила вие може да бъдете третирани като „считани за доставчици субекти“ и за вас да възникнат определени задължения за водене на документация.

Без да навлизаме в подробности, „считани за доставчици субекти“ ще бъдат онлайн търговските платформи когато служат за дистанционни продажби на стоки, внесени в ЕС, на стойност, ненадвишаваща 150 евро; и/или доставки на стоки за клиенти в ЕС, независимо от тяхната стойност, когато основният доставчик/продавач не е установен в ЕС (обхванати са както доставките на вътрешния пазар, така и дистанционните продажби в рамките на ЕС). 

За деклариране и плащане на ДДС електронните интерфейси ще могат да се регистрират по новите режими One Stop Shop/OSS и Import One Stop Shop/IOSS. Платформата няма да бъде считана за доставчик субект за следните транзакции:

 • Стоки в пратки, чиято стойност надвишава 150 евро, внесени в ЕС, независимо от това къде е установен действителният доставчик/продавач;
 • Стоки, доставени на клиенти в ЕС, независимо от тяхната стойност, в случай че основният доставчик/продавач е установен в ЕС.

Какво означава новото третиране на електронните платформи за търговия на практика? 

Съгласно цитираните разпоредби, за целите на ДДС електронният интерфейс се третира като действителния доставчик на стоките и ще бъде задължен по ДДС за тези продажби. 

Важно! Документацията за сделките през онлайн платформите ще трябва да бъде съхранявана по определен ред, независимо дали интерфейсите стават „считани за доставчици субекти“, или не. Тази документация следва да се съхранява в продължение на 10 години, и да се предоставя по електронен път при поискване от държава/и членка/и.

ОБОБЩЕНО ЗА ПРОМЕНИТЕ В ДДС ПРИ ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В ЕС ОТ 1 ЮЛИ

 • Премахва се съществуващият праг за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и се заменя от нов праг за ЕС от 10 000 EUR;
 • Отпада освобождаването от ДДС при внос на малки пратки до 22 EUR се и ще бъде създаден нов специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави, със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, който се нарича „обслужване на едно гише при внос (IOSS)“
 • Ако електронен интерфейс (пазар, платформа и др.) улеснява вътреобщностни дистанционни продажби на стоки от неустановен в ЕС продавач на купувач в ЕС или дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави от продавач, независимо къде е установен, на купувач в ЕС, електронният интерфейс се счита за продавач и носи отговорност за плащането на ДДС.
 • За предприятията, улесняващи доставките на стоки и услуги чрез използването на електронен интерфейс, включително когато електронният интерфейс не е считан за доставчик, ще бъдат въведени нови изисквания за водене на регистри;
 • В случай че не се използва режимът IOSS, ще бъдат въведени мерки за опростяване на дистанционните продажби на стоки, внасяни под формата на пратки със стойност, ненадвишаваща 150 EUR (специален режим за пощенските оператори, който не е разгледан в статията и ще бъде предмет на анализ в предстояща публикация на страниците на информационния ни сайт news.inbalance.bg).

Смятате, че информацията по-горе е полезна? Споделете във вашата социална мрежа.

счетоводни услуги

Свържете се с нас!