Една от основните функции на НАП извършването на проверки и принудително събиране на просрочени от гражданите и фирмите задължения към бюджета. Мисията на Агенцията се позовава на насърчаването на  физическите и юридически лица към доброволно заплащане на всички осигурителни и данъчни задължения. В тази статия ще Ви запознаем с видовете проверка от НАП и как да се подготвите за тях. Прочетете я докрай, за да вникнете в детайли и за да разберете как можете да си спестите ценно време при възникване на проверка от НАП.

Видове проверка от НАП

Проверка от НАП в търговски обект

Този вид проверка от НАП се осъществява на място в търговския обект, собственост на проверяваното лице. Целта на тази проверка е да се установи спазва ли се нормативната уредба по отношение отчитането на приходите.
По време на проверката от НАП на търговския обект се проследяват стоковите потоци и информацията от фискалните устройства. Освен това се извършва и текущ и превантивен контрол за спазване разпоредбите на българското законодателство.

Насрещна проверка от НАП

При този вид проверка от НАП се събират доказателства от значение за вече стартирало данъчно производство. Тя има за цел разкриване на обстоятелства и факти, свързани с лице (физическо или юридически) което е страна:

 • по вече стартирало ревизионно производство;
 • по производство за обжалване на административен акт;
 • по производство за извършване на проверка.
 • Проверка по прихващане или възстановяване
 • Тази проверка от НАП се осъществява в рамките на данъчно-осигурителния контрол. От името ѝ е видно, че тя се основава на прихващането и/или възстановяването на:
 • недължимо събрани или платени суми за задължителните осигурителни и данъчни вноски;
 • суми и/или имуществени санкции, които следва да бъдат възстановени съгласно разпоредбите на осигурителното или
 • данъчното законодателство;
 • наложени от НАП глоби.

ПУФО – Проверка за установяване на факти и обстоятелства

Тази проверка от НАП представлява съвкупност от действия, които органите по приходите осъществяват с цел да се провери  осигурителното и данъчното законодателство се спазва. Освен това се проверяват и конкретни обстоятелства и факти, които са от значение за задължителни осигурителни вноски и съответно задължителните  данъци, които трябва да се внасят в бюджета.
ПУФО се осъществява при необходимост от издаване на удостоверение.

проверка от нап

Проверка по делегация

В този вид проверка от НАП се включват действията, които органите по приходите предприемат при появата на необходимост от установяване на обстоятелства и факти, които са свързани с:

 • дейността на проверявания субект;
 • обект, имущество или поделение на проверявания субект, което се намира на територията на друга териториална дирекция.

Проверка за налични активи

Тази проверка от НАП е позната още като „инвентаризация“. Тя се извършва в обекти, в които се реализира управление или извършване на стопанска дейност От името ѝ става ясно, че органите на Агенцията проверяват наличните активи и се установява собствеността върху тях.

Към проверяваните активи се отнасят:

 • дълготрайни материални активи;
 • парични средства, налични в касата към момента на проверката,
 • продукцията;
 • незавършено производство.

проверка от нап

Проверка от НАП: Как да се подготвим?

Ако винаги сте изрядни с документацията, входящите и изходящите парични потоци, няма от какво да се притеснявате.
Ако обаче според дадена данъчната проверка или ревизия се установят несъответствия, имате 14 дневен срок, в който можете да докажете правотата си. Това може да се осъществи чрез подаване на изискваните от органите на Агенцията в териториалното ѝ направление или онлайн. Можете да го направите, както вие така и трето лице, което има нотариално заверено пълномощно да Ви представлява пред съответната институция.
В тази статия ще опишем конкретно как вие или Вашия счетоводител може да подаде документи чрез онлайн портала на НАП.

Как да използвам тази услуга?

За да използвате онлайн портала на НАП, първо е необходимо да отидете до териториалното му поделение, за да ви издадат ПИК код. След като вече имате регистрация, потребителят (вие или упълномощеното от Вас трето лице) има две възможности за избор.
Първата е да избере конкретна ревизия или проверка, за която иска да подаде документи от списък, съдържащ всички текущи контролни производства на задълженото лице, което го е упълномощило да го представлява.
Другият вариант е да създаде нов документ, който да подаде, в едно с приложени други документи към него. Потребителят има възможност и да прикачи електронни документи, които са създадени извън онлайн портала на НАП.

проверка от нап

Ползването на тази услуга позволява на лицето, което е субект на контролно производство, освен изисканите от органите на Агенцията документи да подава молба за:

 • спиране на контролното производството;
 • удължаване на срок за предоставяне на информация и документи, както и жалби и възражения във връзка с издадените актове и документи по време на контролното производство.

Имайте в предвид, че лицата могат да се възползват от тази услуга в онлайн портала на НАП, само при създаване на текуща ревизия или проверка, както и до изтичане на 14 дневния срок от приключване на производството. За дата на връчване на приключващия за данъчната проверка документ се счита дата от ревизионния акт, акта за прихващане и възстановяване или друг вид акт.

Ако описаният по-горе ситуация Ви изглежда много като време и усилия, не се притеснявайте! Винаги може да делегирате тези процеси на професионалист. Ние от Global consulting сме специализирани в данъчните консултации и счетоводни услуги. Свържете се с нас още сега, за да обсъдим заедно как можем да бъдем полезни на Вашия бизнес!

Свържете се с нас!